test
หมวดหมู่สินค้า: ตลับหมึกเลเซอร์ HP
สำหรับปริ๊นเตอร์เลเซอร์ HP Laser Jet P1002/ P1003/P1004/P1005/ P1006/P1009 Canon LBP 3050/3150/3010/ 3100/3018/3108 ปริมาณการพิมพ์ 2,100 แผ่น
ราคา 350.00 บาท

28 สิงหาคม 2561

ผู้ชม 1333 ผู้ชม

สำหรับปริ๊นเตอร์เลเซอร์
HP Laser Jet P1002
HP Laser Jet P1003
HP Laser Jet P1004
HP Laser Jet P1005
HP Laser Jet P1006
HP Laser Jet P1009
Canon LBP 3050
Canon LBP 3150
Canon LBP 3010
Canon LBP 3100
Canon LBP 3018
Canon LBP 3108
ปริมาณการพิมพ์ 2,100 แผ่น

หมึกพิมพ์เลเซอร์ Full Color เป็นตลับหมึกที่ผลิตขึ้นมาใหม่ทั้งหมด 100 % โดยโรงงาน และวัสดุที่ได้มาตฐานยุโรป ได้รับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมมากที่สุดในขณะนี้ ไม่ว่าจะเป็น ISO9001 , ISO14001 , STMC (การ
ทดสอบมาตรฐานสาหรับอุตสาหกรรมหมึกพิมพ์) ,REACH (กฎหมายด้านสารเคมีของสหภาพยุโรป) RoHS (ข้อกาหนดของสหภาพยุโรปว่าด้วยเรื่องการ ใช้สารเคมีที่เป็นอันตรายในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์) ,CE (ข้อกำหนดด้าน
สุขภาพ ความปลอดภัย และการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ตามระเบียบของสหภาพยุโรป) เป็นที่ยอมรับในหลายประเทศทั่วโลกในหมวด ตลับหมึกเลเซอร์โทนเนอร์ และเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดในขณะนี้ จึงทำให้ผลิตภัณฑ์ของ หมึกพิมพ์
เลเซอร์ Full Color เป็นที่ยอมรับในประเทศไทยและอีกหลายประเทศ ด้วยการควบคุมคุณภาพที่เข้มงวด ในทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิตท่านจึงมั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ หมึกพิมพ์เลเซอร์ Full Color จะเป็นตลับหมึกที่ท่านไว้วางใจ
ได้มากที่สุด และจะช่วยให้ท่านประหยัดค่าใช้จ่ายได้ถึง 40% - 70%

เงื่อนไขการรับประกัน
- ประกันตลับหมึก Full Color เป็นระยะเวลา 1 ปีนับจากวันที่ซื้อ
- หากตลับหมึกมีปัญหา จะเปลี่ยนตลับหมึกใหม่เมื่อปริมาณหมึกเหลือไม่น้อยกว่า 30% (เครื่องพิมพ์ระบบขาว-ดำ จะคำนวณที่ 1 กรัม/25 แผ่น)

หมายเหตุ
- ในการเคลมสินค้า จะต้องแนบงานพิมพ์ที่ผิดปกติ มาพร้อมตลับหมึกที่มีปัญหาด้วยทุกครั้ง
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจรณาการเปลี่ยนสินค้า หากพบข้อบกพร่องหรือเสียหายจากการใช้งานไม่ปกติ